Y Ganolfan Sbectrwm Genedlaethol

Nod y Ganolfan yw helpu i fynd i'r afael â'r galw cynyddol am gymwysiadau a thechnolegau newydd sy’n defnyddio’r sbectrwm radio gan gynnwys meysydd megis ffermio deallus, Rhyngrwyd y Pethau, cerbydau ymreolaethol ar y tir, y môr a’r awyr, tu hwnt i 5G, a monitro iechyd o bell.

Bydd y Ganolfan yn gwneud defnydd o amgylcheddau arfordirol, ucheldirol a gwledig amrywiol yng Ngheredigion a Phowys, gydag arsyllfa ganolog yn adeilad yr Arglwydd Milford ar gampws Gogerddan.

Mae’r prosiect yn cael ei ddatblygu fel rhan o Fargen Twf Canolbarth Cymru ac mae’n seiliedig ar ymgysylltu gweithredol ag amrywiaeth o sectorau diwydiant ac adrannau’r llywodraeth.

Bargen Twf Canolbarth Cymru

Mae Bargen Twf Canolbarth Cymru, sydd wedi’i gosod o fewn Gweledigaeth ehangach ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru, yn fuddsoddiad hirdymor sy’n darparu cyllid cyfalaf i gefnogi seilwaith economaidd o bwys rhanbarthol sy’n sbarduno buddsoddiad gan y sector preifat ac yn ysgogi twf.

Wedi’i harwain gan Gynghorau Sir Ceredigion a Phowys, mae’r Fargen Twf yn cael ei chefnogi gan ymrwymiad cyfun o £110m gan Lywodraethau’r DU a Chymru i drosoli buddsoddiad cyhoeddus a phreifat pellach. Ei nod yw creu swyddi hirdymor a chynyddu cynhyrchiant, gan chwarae rhan allweddol mewn ysgogi adferiad a thwf economaidd ar draws y rhanbarth.

Arloesi

Sbarduno

Ymgysylltu

Cydweithio

Ysbrydoli

Hyfforddiant a Chyfnewid Gwybodaeth

Myfyrwyr meistr, gweithwyr proffesiynol a grwpiau defnyddwyr ym maes peirianneg sbectrwm radio

Ymchwil

Technolegau di-wifr a’u cymwysiadau

Arbrofi

Cysyniadau newydd ym maes datblygu masnachol a gwelliannau i alluoedd neu wasanaethau presennol.

Cynghori

Defnyddio gwybodaeth academaidd, mewnwelediad sectoraidd ac ymchwiliad cydweithredol.

Ymgysylltu

Dod ag arloeswyr diwydiant, galluoedd offer a thalent sy’n gyrru diwydiannau sy’n dibynnu ar sbectrwm ynghyd.

Mae gweithgaredd y Ganolfan Sbectrwm Genedlaethol wedi’i strwythuro ar hyn o bryd o dan dri philer a byddwn yn gweithio gyda phartneriaid cyflawni allweddol ar gyfer pob piler yn ogystal ag ystod o bartneriaid diwydiant eraill. Mae’r prosiect wedi’i strwythuro o fewn tri philer:

 • Amddiffyn a Diogelwch
 • Trafnidiaeth a Chyfathrebu
 • Amaeth-dechnoleg

Gall sectorau eraill, megis iechyd, ddod yn fwy amlwg yn ystod y broses ddatblygu.

Bydd y Ganolfan Sbectrwm Genedlaethol yn seiliedig ar fodel canolbwynt ac adenydd, gydag arsyllfa ganolog yn ogystal ag amrywiaeth o amgylcheddau ystod radio awyr agored ar gyfer profi ac arbrofi.

Mae gan y Brifysgol eisoes amrywiaeth o amgylcheddau awyr agored, gan gynnwys gwledig, arfordirol ac ucheldirol, sy’n addas ar gyfer y dibenion hyn.

Caiff cyfleusterau eraill eu datblygu i’w defnyddio drwy gytundeb yng Ngheredigion a Phowys fel bod yr amgylcheddau canlynol ar gael i rwydwaith o ddefnyddwyr sbectrwm radio ledled y DU:

 • Amgylchedd labordy dan do
 • Amgylchedd labordy awyr agored
 • Cyfleusterau cynadledda
 • Cyfleuster profi dronau
 • Cyfleuster profi radar
 • Cyflymder uchel/cysylltedd gwledig
 • Offer synhwyrydd
 • Cyfleuster profi ffyrdd
 • Cyfleuster profi rheilffordd
 • Ardal fawr gyhoeddus

Ein pobl
Trwy greu lleoliad ffisegol, rhwydwaith diwydiant a hyfforddwyr i weithio gyda a datblygu sgiliau mewn amrywiaeth o dechnolegau sbectrwm.

Diwydiant
Mae’r prosiect yn deillio o gydweithio ac ymgysylltu agos â phartneriaid yn y diwydiant, gan ymateb i anghenion a nodwyd. Mae gennym offer profi ac arbenigedd i helpu i ddatblygu a dilysu arloesiadau mewn technolegau sbectrwm ar lefel genedlaethol, ranbarthol a sectoraidd.

Llywodraeth
Mae’r prosiect yn cyd-fynd â blaenoriaethau llywodraethau rhanbarthol, Cymru a’r DU o ran harneisio arloesedd i sbarduno twf economaidd.

Buddsoddwyr
Rydym yn hwyluso llwybrau ariannu i’r Llywodraeth ac endidau preifat i fuddsoddi mewn cydweithrediadau hirdymor a arweinir gan ddiwydiant gan ganolbwyntio ar ddatrys problemau a gwella cystadleurwydd, cynhyrchiant a chynaliadwyedd diwydiannau sy’n dibynnu ar dechnolegau sbectrwm.

Partneriaid
Rydym yn gweithio gyda phartneriaid addysg ac ymchwil eraill i hyrwyddo a chynyddu ymchwil a datblygiad mewn mentrau bach a chanolig, a hwyluso cyfnewid gwybodaeth rhwng diwydiant a phrifysgolion.

Hon fydd y Ganolfan Sbectrwm Genedlaethol gyntaf yn y DU. Mae ei hystod eang o leoliadau a’i mynediad i diroedd amrywiol a lleoliadau anghysbell, ynghyd â gofod awyr ymyrraeth isel, yn cynnig lleoliad delfrydol ar gyfer arbrofi â thechnoleg sbectrwm a gweithgaredd prawf cysyniad.

Mae partneriaid cyflawni allweddol y ganolfan yn cysylltu aelodau ar draws rhanbarthau a sectorau â chyrhaeddiad byd-eang. Mae lleoliad cydweithio pwrpasol ac arbenigedd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn hwyluso mynediad at offer, talent, datblygiadau diwydiant a defnyddwyr technolegau sbectrwm newydd.

Pecyn Gwybodaeth